ข้อกำหนดในการให้บริการลูกค้า Eazy
แก้ไขล่าสุด: 28 มิถุนายน 2023

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราขอให้คุณตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการลูกค้าของเราข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ (เรียกว่า “ลูกค้า” สมาชิก หรือ “คุณ”) และ Eazy (“เรา” หรือ “เรา” ซึ่งควบคุมการใช้บริการของเราของคุณการเข้าถึงหรือใช้บริการสมัครสมาชิกของเราหรืออนุญาตให้ผู้อื่นทำในนามของคุณ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดทั่วไป
ข้อกำหนดทั่วไปจะสรุปบทบัญญัติพื้นฐานทางกฎหมายและเชิงพาณิชย์ที่ใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเมื่อเราพูดถึง “ข้อกำหนดหลัก” เรากำลังอ้างถึงข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้

ยอมรับข้อตกลงเมื่อยอมรับข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะผ่านการเข้าถึงหรือใช้บริการสมัครสมาชิกด้วยตัวคุณเองหรืออนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการดังกล่าว คุณจะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ตั้งแต่วันที่เข้าถึงหรือใช้งานดังกล่าว (เรียกว่า “วันที่มีผลบังคับใช้”)หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของนิติบุคคล คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจที่จำเป็นในการผูกพันหน่วยงานกับข้อตกลงนี้ในข้อตกลงนี้ “ลูกค้า” “คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึงหน่วยงานและบริษัทในเครือหากคุณไม่มีอำนาจหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่ใช้บริการหรืออนุญาตให้ใช้บริการใด ๆ

ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA)
DPA อธิบายวิธีที่เราจัดการและประมวลผลข้อมูลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย BE 2562 (“PDPA”)

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ (AUP)AUP กำหนดกฎและแนวทางที่ควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราของคุณโปรดตรวจสอบนโยบายนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจว่ากิจกรรมใดที่ได้รับอนุญาตและห้าม

แบบฟอร์มการสั่งซื้อของคุณแบบฟอร์มการสั่งซื้อของคุณเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุมัติจาก Eazy ซึ่งระบุรายละเอียดของการซื้อของคุณ รวมถึงระยะเวลาการสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าเราอาจอัปเดตข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะหากคุณมีการสมัครสมาชิก Eazy ที่ใช้งานอยู่ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการอัปเดตใด ๆ ทางอีเมล

1.คำจำกัดความ
“Add-ons” หมายถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม รวมถึงการเพิ่มขีด จำกัด และส่วนเสริมอื่น ๆ ที่พร้อมให้ซื้อได้

“พันธมิตร” หมายถึง หน่วยงานใด ๆ ที่ควบคุมโดยตรงหรือทางอ้อม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับฝ่ายในข้อตกลงนี้สำหรับวัตถุประสงค์ของคำจำกัดความนี้การควบคุมหมายถึงความเป็นเจ้าของหรือการควบคุมโดยตรงหรือทางอ้อมมากกว่า 50% ของผลประโยชน์ในการลงคะแนนเสียงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“ข้อตกลง” หรือ “ข้อกำหนดในการให้บริการลูกค้า” หมายถึงข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้และเนื้อหาทั้งหมดที่อ้างถึงหรือเชื่อมโยงกับในเอกสารนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นตลอดข้อตกลงนี้ เราให้ลิงก์ไปยังบทความฐานความรู้เพื่อช่วยคุณในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราและจัดการบัญชี Eazy ของคุณอย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าบทความฐานความรู้เหล่านี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้รวมอยู่ในข้อตกลงนี้

“ตัวแทน” คือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของบริษัทประกันภัยหรือนายหน้าตัวแทนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยหรือโบรกเกอร์และรับผิดชอบในการขายกรมธรรม์ประกันภัยการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า และช่วยเหลือในการสอบถามเกี่ยวกับกรมธรรม์

“โบรกเกอร์” คือบุคคลหรือ บริษัท ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้า ตัวแทนและ บริษัท ประกันภัย

“วิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต” หมายถึงวิธีการชำระเงินปัจจุบันที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับจากเราซึ่งอาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราวซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงินผ่านบัญชีของคุณกับบุคคลที่สาม

“ระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน” หมายถึงระยะเวลาที่คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าภายใต้แบบฟอร์มคำสั่งซื้อระยะเวลาการเรียกเก็บเงินอาจมีความยาวเท่ากับระยะเวลาการสมัครสมาชิกที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหรืออาจสั้นกว่าตัวอย่างเช่น หากคุณสมัครรับบริการสมัครสมาชิกในระยะเวลาการสมัครสมาชิกหนึ่งปีพร้อมการชำระเงินล่วงหน้าสิบสองเดือน ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินจะเป็นสิบสองเดือน

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” ครอบคลุมข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดที่เปิดเผยโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (“ฝ่ายเปิดเผย”) ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง (“ฝ่ายผู้รับ”) ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และถูกกำหนดให้เป็นความลับหรือถือว่าเป็นความลับจากบุคคลที่สมเหตุสมผลซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและลูกค้าที่มีศักยภาพของฝ่ายเปิดเผย ผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด การออกแบบ ข้อมูลทางเทคนิค แผนธุรกิจ การเงิน การวิจัย การพัฒนา และข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ข้อมูลที่เป็นความลับไม่รวมถึงข้อมูลที่ (i) เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปต่อสาธารณชนโดยไม่ละเมิดภาระผูกพันใดๆ ที่ต้องมีต่อฝ่ายเปิดเผย (ii) ฝ่ายรับทราบก่อนการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายเปิดเผยโดยไม่ละเมิดภาระผูกพันใดๆ ที่ต้องมีต่อบุคคลที่เปิดเผย (iii) ได้รับจากบุคคลที่สามโดยไม่ละเมิดภาระผูกพันใดๆ ที่มีต่อผู้เปิดเผย หรือ (iv) ได้รับการพัฒนาโดยบุคคลที่รับไม่ว่าข้อมูลของลูกค้าจะถูกกำหนดให้เป็นความลับหรือไม่ ข้อมูลของลูกค้าถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับภายใต้ข้อตกลงนี้ ภายใต้ข้อยกเว้นที่กล่าวถึงข้างต้น

“ผู้ติดต่อ” หมายถึงบุคคลเดียว (นอกเหนือจากผู้ใช้) ซึ่งคุณเก็บข้อมูลติดต่อไว้ในบริการสมัครสมาชิก

“ข้อมูลติดต่อ” หมายถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้ออนไลน์ และข้อมูลที่คล้ายคลึงกันที่ผู้เยี่ยมชมส่งไปยังหน้า Landing Page ของคุณในบริการสมัครสมาชิก หรืออัปโหลดโดยคุณไปยังบริการสมัครสมาชิก

“ข้อมูลลูกค้า” รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งหรือเก็บรวบรวมผ่านบริการสมัครสมาชิกอย่างไรก็ตาม ข้อมูลลูกค้าไม่รวมเนื้อหา Eazy

“เนื้อหาของลูกค้า” ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่คุณให้หรือโพสต์ อัปโหลด ป้อนข้อมูล หรือส่งเพื่อแสดงสาธารณะผ่านบริการสมัครสมาชิก

“การสนับสนุนลูกค้า” หมายถึงบริการที่บริษัทจัดหาให้กับลูกค้าเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการสอบถามปัญหาหรือปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

“DPA” หมายถึงข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล Eazy

“Eazy”, “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึงหน่วยงานรับเหมาที่ระบุไว้ในส่วน 'หน่วยงานรับเหมาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง' ของข้อตกลง

“เนื้อหา Eazy” ครอบคลุมข้อมูล ข้อมูล ข้อความ ข้อความ ซอฟต์แวร์ เสียง เพลง วิดีโอ ภาพถ่าย กราฟิก รูปภาพ และแท็กทั้งหมดที่เรารวมไว้ในบริการสมัครสมาชิกหรือบริการระดับมืออาชีพ รวมถึงข้อมูลเสริมตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์

“บริการฟรี” หมายถึงบริการสมัครสมาชิก หรือผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เราจัดหาให้กับคุณในระยะเวลาทดลองใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือฟรี

“ผู้ประกันภัย” หมายถึง บริษัท ประกันภัยหรือองค์กรที่ให้ความคุ้มครองประกันภัยและรับผิดชอบความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ถือกรมธรรม์

“ข้อกำหนดเฉพาะเขตอำนาจศาล” หมายถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้กับการสมัครสมาชิกของคุณตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณข้อกำหนดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

“คำสั่งซื้อ” หรือ “แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ” หมายถึงแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจาก Eazy ซึ่งคุณตกลงที่จะสมัครรับบริการสมัครสมาชิกและซื้อบริการระดับมืออาชีพ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุหรือระบุตัวตนได้ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ในข้อมูลของลูกค้า และได้รับการคุ้มครองเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน DPA

“แคตตาล็อกสินค้าและบริการ” หมายถึง แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ Eazy ซึ่งเราอัปเดตเป็นระยะ

“ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์” หมายถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่ใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ Eazy บริการระดับมืออาชีพของเรา และผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามข้อกำหนดเหล่านี้รวมอยู่กับ ภาคผนวก 1 ตามข้อกำหนดทั่วไป

“บริการระดับมืออาชีพ” หมายถึง การให้คำปรึกษาหรือบริการระดับมืออาชีพ (รวมถึงการฝึกอบรม ความสำเร็จ และการดำเนินการใด ๆ) ที่จัดทำโดย Eazy ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ เช่น Statement of Work (SOW)บริการระดับมืออาชีพอาจเรียกว่าบริการให้คำปรึกษาในเอกสารอื่น ๆ หรือ SOW

“ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึงหมายเลขบัตรเครดิตหรือเดบิต หมายเลขบัญชีทางการเงินหรือคำแนะนำในการโอนเงิน หมายเลขประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขหนังสือเดินทาง) ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (หรือข้อมูลอื่นที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง) ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลเด็ก และข้อมูลอื่น ๆ หรือข้อมูลส่วนผสมที่อยู่ในคำจำกัดความของ “ข้อมูลประเภทพิเศษ” ภายใต้ PDPA (ตามที่กำหนดไว้ในDPA) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล
“ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก” หมายถึงจำนวนเงินที่คุณจ่ายสำหรับบริการสมัครสมาชิก

“บริการสมัครสมาชิก” ครอบคลุมแอปพลิเคชัน เครื่องมือ และแพลตฟอร์มบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดของเราซึ่งคุณได้สมัครสมาชิกภายใต้แบบฟอร์มคำสั่งซื้อหรือที่เราจัดเตรียมไว้ให้แก่คุณบริการเหล่านี้ได้รับการพัฒนา ดำเนินการ และบำรุงรักษาโดยเราบริการสมัครสมาชิกยังรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการเสริมใด ๆ เช่นแพลตฟอร์มโฮสติ้งที่เราเสนอให้กับคุณ

“เงื่อนไขการสมัครสมาชิก” หมายถึงระยะเวลาเริ่มต้นของการสมัครใช้บริการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อของคุณ รวมถึงเงื่อนไขการต่ออายุใด ๆ ที่ตามมา (ถ้ามี)

“ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม” หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฝังตัวและบริการระดับมืออาชีพที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ทำงานร่วมกับหรือถูกใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการสมัครสมาชิกอาจรวมถึงแอพที่ไม่ใช่ Eazy ที่มีอยู่ในตลาด ไดเรกทอรี และลิงก์ที่ให้ผ่านบริการสมัครสมาชิก ตลอดจนบริการที่ไม่ใช่ Eazy ที่ระบุไว้ใน Services.eazy.com

“เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม” หมายถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงจากภายในบริการสมัครสมาชิก รวมถึงบริการสื่อสาร

“ผู้ใช้” หมายถึงพนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา หรือตัวแทนของคุณที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการสมัครสมาชิกในนามของคุณผู้ใช้เหล่านี้มีข้อมูลระบุผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการเข้าถึงบริการสมัครสมาชิก

“คุณ”, “ของคุณ”, “ลูกค้า” หรือ “สมาชิก” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการสมัครสมาชิกหรือรับบริการระดับมืออาชีพคุณถูกระบุในบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ใบแจ้งหนี้ กระบวนการสมัครสมาชิกออนไลน์ หรือแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ในฐานะลูกค้าบริษัทในเครือของคุณที่รวมอยู่ในขอบเขตของการซื้อของคุณถือเป็นส่วนหนึ่งของ “คุณ” หรือ “ลูกค้า” เช่นกัน

2.การใช้บริการ

2.1 การเข้าถึงในช่วงระยะเวลาการสมัครสมาชิก เราจะให้ผู้ใช้ของคุณเข้าถึงเพื่อใช้บริการสมัครสมาชิกตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้และคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึง การใช้งาน และการรับข้อมูลทั้งหมดโดยผู้ใช้ของคุณเป็นไปตามข้อตกลงนี้ และเป็นไปตามข้อตกลงนี้คุณอาจให้การเข้าถึงและใช้บริการสมัครสมาชิกแก่ผู้ใช้ของพันธมิตรของคุณหรืออนุญาตให้พวกเขาได้รับบริการระดับมืออาชีพที่ซื้อภายใต้คำสั่งซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่าการเข้าถึง การใช้งาน และการรับเงินทั้งหมดโดยผู้ใช้ของพันธมิตรของคุณเป็นไปตามข้อตกลงและเป็นไปตามข้อตกลง และคุณจะยังคงรับผิดชอบต่อข้อตกลงของพันธมิตรของคุณตลอดเวลา

2.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมคุณสามารถสมัครสมาชิกฟีเจอร์เพิ่มเติมของบริการสมัครสมาชิกได้โดยการสั่งซื้อเพิ่มเติมหรือเปิดใช้งานฟีเจอร์เพิ่มเติมจากภายในบัญชี Eazy ของคุณ (หากเราเปิดตัวตัวเลือกนี้)ข้อตกลงนี้จะใช้กับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมทั้งหมดและคุณสมบัติเพิ่มเติมทั้งหมดที่คุณเปิดใช้งานจากภายในบัญชี Eazy ของคุณ

2.3 ความพร้อมใช้งานและเวลาทำงานสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงในการทำงานของบริการของ Eazy โปรดดูข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ใน ภาคผนวก 1 ตามข้อกำหนดทั่วไป

2.4 ขีด จำกัดขีด จำกัด ที่ใช้กับคุณจะถูกระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อของคุณ ข้อตกลงนี้ หรือในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และสำหรับการสมัครสมาชิกฟรีของเรา ขีด จำกัด เหล่านี้อาจถูกกำหนดจากภายในผลิตภัณฑ์เท่านั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีด จำกัด ที่ใช้กับการสมัครสมาชิกของคุณ โปรดดูข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ใน ภาคผนวก 1 ตามข้อกำหนดทั่วไป

คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเพื่อใช้บริการสมัครสมาชิก

2.5 การลดเกรดคุณอาจมีสิทธิ์ลดการสมัครสมาชิกของคุณขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ Eazy ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการลดระดับที่นำไปใช้กับการสมัครสมาชิกของคุณ โปรดดูข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ใน ภาคผนวก 1 ตามข้อกำหนดทั่วไป

2.6 การแก้ไขเราแก้ไขบริการสมัครสมาชิกเป็นครั้งคราวรวมถึงการเพิ่มหรือลบฟีเจอร์และฟังก์ชันเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การแก้ไขของเราที่ใช้กับการสมัครสมาชิกของคุณ โปรดดูข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ใน ภาคผนวก 1 ตามข้อกำหนดทั่วไป..

2.7 การสนับสนุนลูกค้าสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดการสนับสนุนลูกค้าที่ใช้กับการสมัครสมาชิกของคุณ โปรดดูข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ใน ภาคผนวก 2 ตามข้อกำหนดทั่วไป..

2.8 บริการระดับมืออาชีพตามคำขอของลูกค้า Eazy อาจให้บริการระดับมืออาชีพภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในของเรา ข้อตกลงบริการระดับมืออาชีพ.

2.9 Eazy ให้ความปลอดภัยอย่างจริงจังสำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการเรื่องความปลอดภัย โปรดดูที่ ภาพรวมด้านความปลอดภัย Eazy.

2.11.Eazy เก็บข้อมูลโดยละเอียดและไดอะแกรมเกี่ยวกับเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานโฮสติ้งสำหรับภาพรวมโดยละเอียดโปรดดูที่ ของเรา ภาพรวมเทคโนโลยี.

2.12 การใช้งานที่ยอมรับได้คุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของเรา นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

2.12 คุกกี้บริการเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าหรือผู้ใช้โต้ตอบกับบริการสมัครสมาชิก Eazy นโยบายคุกกี้ นำไปใช้

2.13 ไม่มีการเข้าถึงที่แข่งขันได้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขันหรือหากลูกค้าเป็นคู่แข่งของกลุ่ม Eazy

2.14 ความต้องการของระบบจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับการส่งผ่านแพลตฟอร์ม Eazy อย่างเหมาะสมสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและบำรุงรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เชื่อมต่อเครือข่ายของสมาชิกกับแพลตฟอร์ม Eazy

2.15 การใช้ต้องห้ามและไม่ได้รับอนุญาตคุณจะไม่ใช้บริการสมัครสมาชิกในลักษณะใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดของ AUP หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือห้ามโดยข้อตกลงนี้คุณไม่สามารถใช้บริการสมัครสมาชิกได้หากท่านถูกห้ามมิให้ได้รับหรือใช้บริการสมัครสมาชิกตามกฎหมายภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หรือจากที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการสมัครสมาชิกคุณจะแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ใช้หรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.16 ไม่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนคุณรับทราบว่าบริการสมัครสมาชิกไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลหรือจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ดังนั้นคุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการสมัครสมาชิกเพื่อรวบรวม จัดการ หรือประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเราจะไม่มีและเราปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการใช้บริการสมัครสมาชิกของคุณเพื่อรวบรวม ประมวลผล หรือจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

2.17 วัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในเท่านั้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างอื่นโดย Eazy ในข้อตกลงนี้ หรือตกลงอย่างชัดแจ้งว่าเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Eazy ลูกค้าไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม Eazy ในลักษณะใดๆ ที่คุณทำหน้าที่เป็นสำนักงานบริการหรือให้บริการกระบวนการทางธุรกิจภายนอกใดๆข้อกำหนดนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันหรือยับยั้งการใช้แพลตฟอร์ม Eazy เพื่อให้การสนับสนุนทางธุรกิจแก่ผู้ใช้หลายคน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะไม่ให้อนุญาต ใบอนุญาตย่อย ขาย เอาท์ซอร์ส เช่า โอน มอบหมาย แจกจ่าย หรือใช้ประโยชน์หรือขายแพลตฟอร์ม Eazy ในเชิงพาณิชย์ให้กับบุคคลที่สามนอกนอกเหนือจากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของลูกค้าตามที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นลายลักษณ์อักษร โดย อีซี่

2.18 ความรับผิดชอบของลูกค้าเพื่อที่จะตระหนักถึงคุณค่าเต็มที่ของบริการสมัครสมาชิกและบริการระดับมืออาชีพ จำเป็นต้องมีส่วนร่วมและความพยายามของคุณทรัพยากรที่อาจต้องการจากคุณ ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ ผู้สร้างเนื้อหาอย่างน้อยหนึ่งคน ผู้สนับสนุนการขาย ผู้สนับสนุนผู้บริหาร และทรัพยากรทางเทคนิค (หรือเทียบเท่า)


3.ค่าธรรมเนียม
3.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจะคงคงที่ในช่วงระยะแรกของการสมัครสมาชิกของคุณ เว้นแต่ (i) คุณอัปเกรดผลิตภัณฑ์หรือแพ็คเกจพื้นฐาน (ii) คุณสมัครรับคุณสมบัติหรือผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม (iii) ตกลงอย่างอื่นในคำสั่งซื้อของคุณ

3.2 การปรับค่าธรรมเนียมเมื่อต่ออายุเมื่อต่ออายุ เราอาจเพิ่มค่าธรรมเนียมของคุณจนถึงราคารายการปัจจุบันของเราที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกสินค้าและบริการของเราหากการเพิ่มขึ้นนี้มีผลกับคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนการต่ออายุของคุณ และค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจะใช้เมื่อเริ่มระยะเวลาต่ออายุครั้งต่อไปหากคุณไม่ยอมรับการเพิ่มครั้งนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเลือกที่จะยุติการสมัครสมาชิกของคุณเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาปัจจุบันของคุณโดยแจ้งให้ทราบในส่วน 'แจ้งการไม่ต่ออายุ' ด้านล่าง

3.3 การชำระค่าธรรมเนียมหากคุณชำระเงินด้วยใบแจ้งหนี้ เราจะออกใบแจ้งหนี้แก่คุณไม่เกินสี่สิบห้า (45) วันก่อนเริ่มระยะเวลาการสมัครสมาชิกและช่วงเวลาการเรียกเก็บเงินที่ตามมา และในเวลาอื่นในช่วงระยะเวลาการสมัครสมาชิกเมื่อต้องชำระค่าธรรมเนียมจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะต้องชำระและชำระภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ

3.4 ข้อมูลการชำระเงินคุณจะรักษาข้อมูลธุรกิจของคุณให้ทันสมัย รวมถึงชื่อ บริษัท ที่อยู่และผู้ติดต่อหลักนอกจากนี้คุณยังจะเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณให้ทันสมัยสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ รวมถึงข้อมูลภาษีของคุณ

3.5 ภาระผูกพันในการชำระเงินทั้งหมดไม่สามารถยกเลิกได้ และจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมดจะไม่สามารถคืนเงินได้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อตกลงนี้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดต้องชำระและชำระล่วงหน้าตลอดระยะเวลาการสมัครสมาชิก

3.6 ภาษีการขายค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่รวมภาษีซึ่งเราจะเรียกเก็บตามที่เกี่ยวข้องคุณตกลงที่จะจ่ายภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการสมัครสมาชิกและการปฏิบัติงานของบริการระดับมืออาชีพคุณจะไม่มีความรับผิดต่อภาษีใด ๆ ตามรายได้รวมหรือรายได้สุทธิของเรา

4.ระยะเวลาและการยกเลิก
4.1 ระยะเวลาและการต่ออายุระยะเวลาการสมัครสมาชิกครั้งแรกของคุณจะถูกระบุไว้ในคำสั่งซื้อของคุณ และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในการสั่งซื้อของคุณ การสมัครสมาชิกของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในช่วงระยะเวลาการสมัครสมาชิกสั้นลงหรือหนึ่งปี

4.2 แจ้งการไม่ต่ออายุเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อของคุณ เพื่อป้องกันการต่ออายุการสมัครสมาชิกของคุณ คุณหรือเราต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการไม่ต่ออายุกำหนดเวลาในการส่งประกาศนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และรุ่นของ Eazy ที่คุณสมัครใช้งานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งเตือนที่ไม่ต่ออายุ โปรดดูข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ด้วย ภาคผนวก 1.

หากคุณตัดสินใจที่จะไม่ต่ออายุการสมัครสมาชิก คุณสามารถส่งประกาศการไม่ต่ออายุโดยติดต่อเราทางอีเมลที่ support@eazydigital.io.

4.3 การยกเลิกก่อนกำหนดคุณอาจเลือกที่จะยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณล่วงหน้าตามที่คุณสะดวก หากเราจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่ไม่ได้ใช้ และคุณจะชำระค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ชำระทั้งหมดโดยทันทีจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิกหากคุณตัดสินใจที่จะไม่ยกเลิกการสมัครสมาชิก คุณสามารถส่งประกาศยกเลิกได้โดยติดต่อเราทางอีเมลที่ support@eazydigital.io.

4.4 การเลิกจ้างด้วยเหตุผลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับบริการสมัครสมาชิกใด ๆ หรือทั้งหมด: (i) เมื่อสามสิบ (30) วันแจ้งให้ฝ่ายอื่นทราบถึงการละเมิดที่สำคัญหากการละเมิดดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อหมดระยะเวลาดังกล่าว หรือ (ii) ทันที หากอีกฝ่ายหนึ่งได้รับคำร้องล้มละลายหรือกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย การยุติธุรกิจ การชำระบัญชีหรือการมอบหมายเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้

นอกจากนี้เรายังอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลในวันที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน หากเราพิจารณาว่าคุณกำลังดำเนินการหรือกระทำในลักษณะที่ส่งผลเสียต่อหรือส่งผลกระทบต่อเรา ผู้มีโอกาสของเรา หรือลูกค้าของเรา

ข้อตกลงนี้ไม่สามารถยกเลิกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิก

4.5 ช่วงล่าง4.5.1 การระงับการกระทำต้องห้ามเราอาจระงับการเข้าถึงบริการสมัครสมาชิกใดๆ หรือทั้งหมดของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับ:
(ก) การใช้บริการสมัครสมาชิกในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่น รัฐ รัฐบาลกลาง หรือต่างประเทศ หรือข้อกำหนดของข้อตกลงนี้
(ข) การใช้บริการสมัครสมาชิก Eazy ส่งผลให้เกิดการร้องเรียนมากเกินไป
(ค) การโพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาซ้ำ ๆ ที่ละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิเครื่องหมายการค้าของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

เราอาจตรวจสอบและลบข้อมูลลูกค้าหรือเนื้อหาของลูกค้าใด ๆ ที่เราพิจารณาด้วยความสุจริต ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือ AUP โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยที่เราจะไม่มีหน้าที่ใดๆ (เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) ในการพรีสกรีน ควบคุม ตรวจสอบ หรือแก้ไขข้อมูลลูกค้าหรือเนื้อหาของลูกค้าของคุณ

4.5.2 การระงับการไม่ชำระเงิน
4.5.2 การระงับการไม่ชำระเงินในกรณีที่ไม่มีการชำระเงินใด ๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการชำระเงินที่ค้างชำระเว้นแต่จะมีการชำระเงินเต็มจำนวนภายในสิบ (10) วันนับจากวันที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจระงับการเข้าถึงบริการสมัครสมาชิกใด ๆ หรือทั้งหมดของคุณ
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณกำลังโต้แย้งค่าใช้จ่ายอย่างแข็งขันและร่วมมืออย่างขยันขันแข็งเพื่อแก้ไขข้อพิพาทด้วยความสุจริต เราจะไม่ระงับบริการการสมัครสมาชิกในระหว่างกระบวนการแก้ไขข้อพิพาท

ในกรณีที่บริการสมัครสมาชิกถูกระงับเนื่องจากการไม่ชำระเงิน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานอีกครั้งเพื่อคืนการเข้าถึงบริการสมัครสมาชิกของคุณเมื่อชำระเงินค้างชำระแล้ว

สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดอย่างทันท่วงทีเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักในการเข้าถึงบริการสมัครสมาชิกหากคุณมีข้อกังวลหรือข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ขอแนะนำให้ติดต่อสื่อสารกับเราอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการระงับที่อาจเกิดขึ้น

4.5.3 การระงับความเสียหายในปัจจุบัน
ในบางสถานการณ์ที่เว็บไซต์ของคุณหรือการใช้บริการสมัครสมาชิกของคุณก่อให้เกิดหรือประสบกับอันตรายในปัจจุบัน เราอาจระงับการเข้าถึงบริการสมัครสมาชิกทั้งหมดหรือใด ๆสถานการณ์ต่อไปนี้อาจรับประกันการระงับดังกล่าว:

(ก) การโจมตีการปฏิเสธบริการหรือกิจกรรมที่รบกวนอื่น ๆ จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของคุณหรือบริการสมัครสมาชิก
(ข) เว็บไซต์ของคุณหรือการใช้บริการสมัครสมาชิกของคุณถูกนำมาใช้เพื่อมีส่วนร่วมในการโจมตีปฏิเสธบริการหรือกิจกรรมที่รบกวนอื่น ๆ
(ค) เว็บไซต์ของคุณหรือการใช้บริการสมัครสมาชิกของคุณกำลังสร้างช่องโหว่ด้านความปลอดภัยสำหรับบริการสมัครสมาชิกหรืออื่น ๆ
(ง) เว็บไซต์ของคุณหรือการใช้บริการสมัครสมาชิกของคุณใช้ทรัพยากรแบนด์วิดท์หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากเกินไป
(e) เว็บไซต์ของคุณหรือการใช้บริการสมัครสมาชิกของคุณก่อให้เกิดอันตรายต่อเราหรือผู้อื่น

ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการระงับเราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเชิงพาณิชย์เพื่อจำกัดการระงับเฉพาะส่วนที่ได้รับผลกระทบของบริการสมัครสมาชิกทั้งสองฝ่ายจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดการระงับบริการสมัครสมาชิกอย่างรวดเร็ว

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าข้อนี้ไม่จำกัดสิทธิ์ของเราในการยกเลิกข้อตกลงด้วยเหตุผลตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หากเราพิจารณาว่าการกระทำหรือพฤติกรรมของคุณมีหรืออาจส่งผลเสียต่อเรา ผู้มีโอกาสของเรา หรือลูกค้าของเราเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย เสถียรภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของบริการสมัครสมาชิกและผู้ใช้ และเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

4.6 ผลของการยกเลิกหรือหมดอายุ
หากการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินของคุณถูกยกเลิกหรือหมดอายุ คุณจะยังคงสามารถเข้าถึงบริการฟรีของเรา ยกเว้นในกรณีที่ข้อตกลงของคุณถูกยกเลิกด้วยเหตุผล

ตราบใดที่คุณมีบัญชี Eazy ที่ใช้งานอยู่ คุณจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดหรือหมดอายุ คุณจะต้องหยุดใช้บริการสมัครสมาชิกและเนื้อหา Eazy ทั้งหมดในกรณีที่คุณยกเลิกข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผล เราจะคืนค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่วงหน้าใด ๆ ที่ครอบคลุมส่วนที่ไม่ได้ใช้ของบริการสมัครสมาชิกของคุณหลังจากยกเลิกอย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการคืนเงินนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Eazy Payments ของคุณ เนื่องจากอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน Eazy Payments แยกต่างหากหากเรายกเลิกข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผล คุณมีความรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระโดยทันทีจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิกโปรดทราบว่าโดยทั่วไปค่าธรรมเนียมที่ชำระจะไม่สามารถคืนเงินได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

5.ข้อมูลลูกค้า
5.1 สิทธิกรรมสิทธิ์ของลูกค้าคุณยังคงเป็นเจ้าของและสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาของลูกค้าและข้อมูลลูกค้าข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเนื้อหาของลูกค้าหรือข้อมูลลูกค้าของคุณอย่างไรก็ตาม คุณให้สิทธิ์แก่เราและผู้ให้ใบอนุญาตของเราในการใช้วัสดุของลูกค้าและข้อมูลลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสมัครสมาชิกและบริการระดับมืออาชีพแก่คุณเท่านั้น และตามที่ได้รับอนุญาตจากข้อตกลงฉบับนี้หากคุณใช้บริการสมัครสมาชิกหรือรับบริการระดับมืออาชีพในนามของบุคคลอื่น คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์และสิทธิ์ที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว

5.2 ข้อ จำกัด สำหรับ Eazyเราจะไม่ใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อติดต่อบุคคลหรือบริษัทใด ๆ เว้นแต่จะสั่งหรือได้รับอนุญาตจากคุณเราจะใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อให้บริการสมัครสมาชิกและบริการระดับมืออาชีพแก่คุณเท่านั้น และเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และข้อตกลงนี้

5.3 การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
5.3.1 ข้อมูลการใช้งานเราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและผู้ใช้ของคุณตามที่อนุญาตโดยข้อตกลงเมื่อคุณโต้ตอบกับบริการสมัครสมาชิก

5.3.2 การเรียนรู้ของเครื่องเราอาจใช้ข้อมูลลูกค้าตามที่ได้รับอนุญาตจากข้อตกลงนี้ ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสนับสนุนคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์บางอย่างภายในบริการสมัครสมาชิกหากคุณต้องการให้ข้อมูลลูกค้าของคุณไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของเครื่อง คุณสามารถยกเลิกได้โดยส่งอีเมลไปที่ privacy@eazydigital.io

5.3.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของเรา โปรดดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว.

5.4 การคุ้มครองข้อมูลลูกค้าข้อกำหนดของภาคผนวกการประมวลผลข้อมูล (DPA) ถูกรวมไว้ในข้อตกลงนี้ และจะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่ข้อมูลของลูกค้าใด ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลDPA ชี้แจงว่าเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของคุณอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับบริการสมัครสมาชิกที่ให้ไว้ภายใต้ข้อตกลงนี้เราจะรักษามาตรการป้องกันด้านการบริหาร ทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสม ตามที่อธิบายไว้ใน DPA และมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราในภาคผนวก 2 ของ DPA เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

5.5 โฮสติ้งข้อมูลระดับภูมิภาคข้อมูลลูกค้าของคุณจะถูกเก็บไว้ในสถานที่หรือภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง (เช่น ไทยหรือสิงคโปร์) เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกของคุณ ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้

5.6 การถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าเราและบริษัทในเครือของเราอาจโอนข้อมูลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสิงคโปร์ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการสมัครสมาชิก

5.7 การเก็บรักษา การลบ และการดึงข้อมูลของลูกค้าสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการลบข้อมูลของลูกค้า โปรดดูที่ส่วน “ข้อผูกพันที่ผิดปกติ” ของ DPA ของเรารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในการดึงข้อมูลลูกค้าจากบัญชี Eazy ของคุณสามารถพบได้ในส่วน “การดึงข้อมูลลูกค้า” ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ของเรา

6.ทรัพย์สินทางปัญญา
6.1 ข้อตกลงนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงและใช้บริการสมัครสมาชิก แต่ไม่ได้ให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ใด ๆ แก่คุณเราเก็บรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหา Eazy บริการสมัครสมาชิก บริการระดับมืออาชีพ และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่ให้ไว้ภายใต้ข้อตกลงนี้คุณห้ามมิให้คัดลอก เช่า ให้เช่า ให้เช่า ขาย จัดจำหน่าย หรือสร้างผลงานอนุพันธ์ตามเนื้อหา Eazy บริการสมัครสมาชิก หรือบริการระดับมืออาชีพทั้งหรือบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเราเครื่องหมายการค้าของเราเป็นทรัพย์สินพิเศษของเราและคุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

6.2 เรายินดีต้อนรับและสนับสนุนให้ลูกค้าให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการสมัครสมาชิกหรือบริการระดับมืออาชีพ รวมทั้งเสนอคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงคุณรับทราบและยอมรับว่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดที่คุณให้นั้นไม่เป็นความลับ และเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของอย่างเต็มที่ในการใช้และรวมเข้ากับบริการสมัครสมาชิกหรือบริการระดับมืออาชีพ โดยไม่ต้องชำระเงินหรือระบุถึงคุณ

7.การรักษาความลับ
7.1 บุคคลที่ได้รับข้อมูลที่เป็นความลับ (“ฝ่ายผู้รับ”) ตกลงที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องความลับของข้อมูลที่เปิดเผยจากอีกฝ่ายหนึ่ง (“ฝ่ายเปิดเผย”)ฝ่ายผู้รับจะใช้ความระมัดระวังในระดับเดียวกันเพื่อปกป้องความลับของข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผยเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับข้อมูลที่เป็นความลับที่คล้ายคลึงกันของตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ความระมัดระวังไม่น้อยกว่าที่สมเหตุสมผลฝ่ายผู้รับจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกเหนือจากขอบเขตของข้อตกลงนี้นอกจากนี้ ฝ่ายผู้รับจะละเว้นจากการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เรารับใช้เพื่อส่งมอบบางแง่มุมของบริการสมัครสมาชิกหรือบริการระดับมืออาชีพ และยกเว้นพันธมิตร Eazy Solutions ของคุณที่ผูกพันตามภาระผูกพันธ์การรักษาความลับฝ่ายผู้รับจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผยให้แก่พนักงาน ผู้รับเหมา และตัวแทนของตนเองและบริษัทในเครือที่ต้องการการเข้าถึงดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้บุคคลเหล่านี้จะต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับกับฝ่ายผู้รับซึ่งให้การคุ้มครองที่เข้มงวดไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในที่นี้

7.2 ในกรณีที่ฝ่ายผู้รับถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผยตามกฎหมาย กฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบ ข้อบังคับ การอัญเชิญ หรือกระบวนการทางกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่น เงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้: (i) ฝ่ายผู้รับจะแจ้งให้ฝ่ายเปิดเผยทราบถึงคำขอดังกล่าวทันที ถูกกฎหมายห้ามไม่ให้ประกาศดังกล่าวโดยจะเปิดเผยเท่านั้นจำนวนข้อมูลที่เป็นความลับขั้นต่ำที่กำหนดโดยคำสั่งทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ii) ฝ่ายผู้รับจะส่งคำขอไปยังฝ่ายที่เปิดเผย และจะให้ความช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผลในค่าใช้จ่ายของฝ่ายเปิดเผย ในการต่อต้านการเปิดเผยหรือขอคำสั่งคุ้มครอง เว้นแต่กฎหมายหรือคำสั่งศาลห้ามอย่างชัดเจน และ (iii) ฝ่ายผู้รับจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ศาลที่มีอำนาจศาลจะออกคำสั่งที่ถูกต้อง โดยเฉพาะที่ต้องการดังกล่าวการเปิดเผยซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่ฝ่ายเปิดเผยปฏิเสธที่จะยินยอมให้เปิดเผยหรือล้มเหลวในการตอบคำถามของฝ่ายผู้รับที่เกี่ยวข้องกับการขอเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ

8.การเผยแพร่
คุณให้สิทธิ์แก่เราในการเพิ่มชื่อและโลโก้ บริษัท ของคุณลงในรายชื่อลูกค้าและเว็บไซต์ของเราคุณสามารถยกเลิกการใช้งานนี้ได้โดยส่งอีเมลไปที่ support@eazydigital.io.

9.การชดเชย
คุณจะรับผิดชอบในการชดเชย ปกป้อง และปกป้องเราและบริษัทในเครือของเราด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง จากการเรียกร้อง คดี การกระทำหรือการดำเนินคดีของบุคคลที่สาม (เรียกว่า “การดำเนินการ”) ที่ริเริ่มต่อเรา (รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ให้บริการ ผู้ให้ใบอนุญาต และ บริษัท ในเครือของเรา) โดยบุคคลที่สามที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งภาระผูกพันในการชดเชยนี้มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่การกระทำดังกล่าวก่อตั้งขึ้นหรือเกิดขึ้นจาก:

(ก) การใช้บริการสมัครสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายโดยคุณหรือบริษัทในเครือของคุณ
(ข) การไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดข้อตกลงนี้โดยคุณหรือบริษัทในเครือของคุณ
(c) การใช้ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามโดยคุณหรือบริษัทในเครือของคุณ
(ง) การใช้บริการสมัครสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลอื่นที่ใช้ข้อมูลผู้ใช้ของคุณ

เราจะ: (i) แจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันนับจากที่เราทราบถึงข้อเรียกร้องดังกล่าว(ii) ให้การควบคุมการป้องกันหรือยุติข้อเรียกร้องดังกล่าวแก่คุณเพียงผู้เดียว(iii) ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือใด ๆ และทั้งหมดที่ท่านร้องขออย่างสมเหตุสมผลแก่ท่าน (ตามค่าใช้จ่ายของท่าน) เพื่อจัดการกับการป้องกันหรือยุติการเรียกร้องเรียกร้อง

คุณจะไม่ยอมรับข้อตกลงใด ๆ ที่: (i) กำหนดภาระผูกพันกับเรา (ii) กำหนดให้เราทำการยอมรับ หรือ (iii) กำหนดความรับผิดที่ไม่ครอบคลุมโดยการชดเชยเหล่านี้หรือกำหนดข้อจำกัดต่อเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของเรา

10.ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ข้อจำกัดความรับผิด
10.1 การรับประกันประสิทธิภาพ
เรารับประกันว่า:
(i) บริการสมัครสมาชิกและบริการระดับมืออาชีพจะจัดหาในลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยอมรับโดยทั่วไป(ii) เราจะไม่แนะนำไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เข้าสู่บริการสมัครสมาชิก

อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการรับประกันนี้ไม่มีผลบังคับใช้หากคุณใช้บริการฟรีเท่านั้น

ในกรณีที่ไม่สอดคล้องกับการรับประกันนี้ เราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเชิงพาณิชย์เพื่อแก้ไขความไม่สอดคล้องดังกล่าวหากเราไม่สามารถแก้ไขความไม่สอดคล้องภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ท่านแจ้งให้เราทราบ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติข้อตกลงนี้โดยแจ้งให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการแก้ไขหากคุณยกเลิกข้อตกลงด้วยเหตุผลนี้ เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระล่วงหน้า แต่ไม่ได้ใช้ซึ่งครอบคลุมการใช้บริการสมัครสมาชิกหลังจากการยกเลิกทันที ตามข้อกำหนด “ผลกระทบของการยกเลิกหรือหมดอายุ” ของข้อตกลงนี้

เราจะไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ ภายใต้ส่วนนี้หากการไม่สอดคล้องเกิดจากหรือขึ้นอยู่กับ:
(i) การรวมกันของบริการสมัครสมาชิกกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือข้อมูลที่ไม่ได้ให้โดยเรา
(ii) การแก้ไขบริการสมัครสมาชิกโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากเรา หรือการแก้ไขโดยเราตามข้อกำหนดหรือคำแนะนำที่คุณให้ไว้
(iii) การใช้บริการสมัครสมาชิกโดยละเมิดหรือนอกขอบเขตของข้อตกลงนี้

ส่วนนี้ระบุความรับผิดทั้งหมดของเราและการเยียวยาเพียงอย่างเดียวของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้ส่วนนี้

10.2 ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน
ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในส่วน “การรับประกันประสิทธิภาพ” และโดยไม่จำกัดภาระหน้าที่ของเราในส่วน “การคุ้มครองข้อมูลลูกค้า” ของข้อตกลงนี้ เราและบริษัทในเครือและตัวแทนของเราไม่มีการรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน ทันเวลา ความปลอดภัย ความถูกต้อง หรือครบถ้วนของบริการสมัครสมาชิก ข้อมูลที่ซิงค์หรือให้บริการจากบริการสมัครสมาชิก เนื้อหา หรือบริการระดับมืออาชีพเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆส่วนต่อประสานการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) อาจไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริการสมัครสมาชิก เนื้อหา และบริการระดับมืออาชีพจะให้ “ตามที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆเราปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ชัดเจน โดยนัย หรือตามกฎหมาย เกี่ยวกับบริการสมัครสมาชิกและบริการระดับมืออาชีพ รวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขทั้งหมดของการขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด

10.3 ไม่มีความเสียหายทางอ้อม
ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม บังเอิญ ลงโทษ หรือผลที่ตามมา หรือการสูญเสียกำไร รายได้ ข้อมูล หรือโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ไม่ว่าการกระทำจะเป็นในสัญญาหรือความผิดและโดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีความรับผิด โดยมีเงื่อนไขว่าข้อจำกัดนี้จะไม่ใช้กับคุณหากคุณใช้บริการฟรีเท่านั้น

10.4 ข้อ จำกัด ของความรับผิด
ยกเว้นความรับผิดของคุณในการชำระค่าธรรมเนียม ความรับผิดของคุณที่เกิดจากภาระผูกพันของคุณภายใต้ส่วน 'การชดเชย' และความรับผิดของคุณสำหรับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หากไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อตกลงนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบริษัทในเครือจะจำกัดจำนวนเท่ากับจำนวนเงินทั้งหมด ชำระค่าบริการสมัครสมาชิกในช่วงสิบสองเดือนก่อนเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้อง อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขว่าข้อจำกัดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณหากคุณใช้บริการฟรีหรือบริการทดลองใช้ในกรณีนี้ หากเรามุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลที่สามที่เกิดจากการใช้บริการฟรีหรือทดลองใช้บริการ ความรับผิดรวมของเราจะจำกัดอยู่ที่ 100 บาท

10.5 ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม
เราและบริษัทในเครือของเราปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่คุณใช้ผู้ให้ใบอนุญาตของเราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้

10.6 ข้อตกลงในการจำกัดความรับผิด
คุณเข้าใจและยอมรับว่าหากไม่มีข้อตกลงของคุณกับข้อจำกัดความรับผิดนี้ เราจะไม่ให้บริการสมัครสมาชิกแก่คุณ

11.เบ็ดเตล็ด
11.1 การแก้ไข; ไม่มีการสละสิทธิ์
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อตกลงนี้เวอร์ชันที่แก้ไขจะมีผลและผูกพันในวันทำการถัดไปหลังจากโพสต์เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขใด ๆ ทางอีเมล

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อตกลง คุณต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับประกาศแก้ไขหากคุณให้การแจ้งเตือนนี้ การสมัครสมาชิกของคุณจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงก่อนการแก้ไขจนถึงวันที่ต่ออายุครั้งต่อไปหลังจากนั้นเงื่อนไขปัจจุบันจะมีผลบังคับใช้อย่างไรก็ตาม หากไม่สมเหตุสมผลที่เราจะให้การสมัครสมาชิกแก่คุณภายใต้เงื่อนไขก่อนการแก้ไข (เช่น เนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ) เราอาจยกเลิกข้อตกลงและ/หรือบริการสมัครสมาชิกที่ได้รับผลกระทบเมื่อแจ้งให้คุณทราบในกรณีดังกล่าว เราจะคืนค่าธรรมเนียมที่ชำระล่วงหน้า แต่ไม่ได้ใช้ซึ่งครอบคลุมการใช้บริการสมัครสมาชิกหลังจากการยกเลิกทันที ตามข้อกำหนด “ผลกระทบของการยกเลิกหรือหมดอายุ” ของข้อตกลงนี้

ไม่มีความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการใช้สิทธิหรือการแก้ไขใด ๆ หรือความล้มเหลวในการคัดค้านจะถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าว การแก้ไข หรือสิทธิหรือการเยียวยาอื่น ๆการสละสิทธิหรือการเยียวยาในครั้งเดียวจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในอนาคต

11.2 เหตุสุดวิสัย
ยกเว้นภาระผูกพันในการชำระเงินตามข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานที่เกิดจากการกระทำสงครามความศัตรูหรือการก่อการโจมตี การกระทำของพระเจ้า การหยุดชะงักของไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต หรือโทรคมนาคมที่ไม่เกิดจากฝ่ายมีผูกพันแต่ละฝ่ายจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อบรรเทาผลกระทบของเหตุการณ์วิสัย

11.3 การกระทำที่อนุญาต
ยกเว้นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการไม่ชำระเงินหรือการละเมิดสิทธิในกรรมสิทธิ์ของคู่สัญญา ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะได้รับการริเริ่มโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่า 1 (1) ปีหลังจากเหตุผลการกระทำเกิดขึ้นแล้ว

11.4 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
ทั้งคุณและเราเห็นด้วยว่าไม่มีการร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ของตัวแทนระหว่างเรา

11.5 การปฏิบัติตามกฎหมาย
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในประเทศไทยในการให้บริการสมัครสมาชิก บริการระดับมืออาชีพ และการประมวลผลข้อมูลของลูกค้าเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ตามที่จำเป็นเพื่อตอบสนองกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาล

เราจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและจริยธรรมของเรา (หรือที่เรียกว่า Code of Use Good Judgment ของเรา) ซึ่งสามารถพบได้ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเราบน Eazy.comประมวลกฎหมายการใช้งาน การตัดสินที่ดีถูกรวมไว้ในข้อตกลงนี้อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่เชื่อมโยงอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเรามีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้รวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อใช้บริการสมัครสมาชิกและบริการระดับมืออาชีพ รวมถึงกฎหมายการส่งออกที่เกี่ยวข้องใด ๆ

คุณห้ามมิให้ส่งออก ส่งออกซ้ำ หรือโอนบริการสมัครสมาชิกหรือบริการระดับมืออาชีพไปยังประเทศหรือบุคคลที่กฎหมายห้ามโดยตรงหรือทางอ้อมนอกจากนี้ คุณจะไม่อนุญาตให้ใช้บริการสมัครสมาชิกหรือบริการระดับมืออาชีพโดยประเทศหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายดังกล่าว

11.6 ความสามารถในการแยกส่วนในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้หรือแบบฟอร์มคำสั่งซื้อถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่ถูกต้องและบังคับใช้ซึ่งสะท้อนถึงเจตนาเดิมของบทบัญญัติได้ดีที่สุดส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้และมีผลอย่างเต็มที่
11.7 ประกาศ
ถึง Eazy: การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังที่อยู่ติดต่อที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของเขตอำนาจศาล และจะถือว่าส่งมอบในวันที่ได้รับ

สำหรับคุณ: ที่อยู่ของคุณที่ระบุไว้ในข้อมูลบัญชีการสมัครสมาชิก Eazy ของเราเราอาจส่งประกาศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการแจ้งเตือนทั่วไปผ่านบริการสมัครสมาชิก หรือแจ้งเตือนเฉพาะทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลบัญชีของเราสำหรับคุณ หรือผ่านศูนย์การแจ้งเตือนของบริการสมัครสมาชิกนอกจากนี้เรายังอาจแจ้งให้คุณทราบผ่านการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในข้อมูลบัญชีของเราสำหรับคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย

11.8 ข้อตกลงทั้งหมดข้อตกลงนี้ (รวมถึงคำสั่งซื้อแต่ละรายการ) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราสำหรับบริการสมัครสมาชิกและบริการระดับมืออาชีพ และแทนที่ข้อเสนอและข้อตกลงอื่น ๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์วาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างเราเราปฏิเสธข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อกำหนดอื่นใดๆ ที่เสนอโดยคุณ รวมถึงข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ การยอมรับ พอร์ทัลซัพพลายเออร์ หรือเว็บไซต์ของคุณภาระผูกพันของเราไม่ขึ้นอยู่กับการส่งมอบฟังก์ชันการทำงานหรือคุณสมบัติใด ๆ ในอนาคตของบริการสมัครสมาชิก และไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ที่เราทำเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานหรือคุณสมบัติในอนาคตเราอาจจัดเตรียมเวอร์ชันของข้อตกลงนี้ในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใด ๆ ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษจะควบคุมความสัมพันธ์ของเรา และเวอร์ชันที่แปลจะถูกจัดเตรียมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกเท่านั้น และจะไม่แก้ไขข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษฉบับนี้

11.9 การมอบหมายคุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ยกเว้นในกรณีที่คุณมอบหมายข้อตกลงนี้ให้แก่ผู้สืบทอดเนื่องจากการควบรวมกิจการ การจัดองค์กร การขายสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการควบคุม หรือการดำเนินงานของกฎหมาย โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สืบทอดไม่ใช่คู่แข่งของเราเราขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายข้อตกลงนี้ให้กับพันธมิตรของ Eazy หรือในกรณีที่เกิดการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การขายสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการควบคุม หรือการดำเนินการตามกฎหมาย

11.10 ไม่มีผู้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่สามข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์ ผลประโยชน์ หรือการเยียวยาใด ๆ แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่สามไม่ว่าจะแสดงออกหรือโดยนัย

11.11 สัญญาบริการข้อตกลงนี้เกี่ยวข้องกับการให้บริการและไม่ได้เป็นสัญญาสำหรับการขายสินค้า

11.12 ผู้มีอำนาจแต่ละฝ่ายเป็นตัวแทนและรับประกันว่ามีอำนาจและอำนาจเต็มที่ในการทำข้อตกลงนี้ และมีความผูกพันและบังคับใช้ได้ตามข้อตกลงของตนนอกจากนี้ คุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีอำนาจในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทในเครือของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ในประเทศไทย

11.13 การอยู่รอดส่วนต่อไปนี้จะมีผลและบังคับใช้ได้แม้หลังจากหมดอายุหรือยกเลิกข้อตกลงนี้ในประเทศไทย ได้แก่ “คำจำกัดความ”, “ค่าธรรมเนียม”, “การใช้ต้องห้ามและไม่ได้รับอนุญาต”, “การยกเลิกก่อนกำหนด”, “การระงับการดำเนินการต้องห้าม”, “การระงับความเสียหายปัจจุบัน”, “การระงับบริการฟรี”, “ผลของการยกเลิกหรือหมดอายุ”, “ทรัพย์สินทางปัญญา” ', 'สิทธิกรรมสิทธิ์ของลูกค้า', 'การรักษาความลับ', 'การเผยแพร่', 'การชดเชย', 'การปฏิเสธความรับผิดชอบ; ข้อ จำกัด ของความรับผิดชอบ ',' เบ็ดเตล็ด 'และ' หน่วยงานรับเหมาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 'นอกจากนี้ ส่วน 'การดึงข้อมูลลูกค้า' และส่วน 'บริการเบต้า' ของหน้าเงื่อนไขเฉพาะผลิตภัณฑ์จะยังคงอยู่ภายใต้การหมดอายุหรือยกเลิกข้อตกลงนี้11.14 ความสำคัญในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้กับคำสั่งซื้อ เงื่อนไขของคำสั่งซื้อจะมีความสำคัญ แต่เฉพาะเกี่ยวกับคำสั่งเฉพาะนั้นเท่านั้น

12.กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่มีผลบังคับใช้กับหลักการที่เกิดความขัดแย้งทางกฎหมายข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในศาลที่มีอำนาจศาลทั่วไปในประเทศไทยคุณตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะยื่นต่อเขตอำนาจส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ของศาลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือที่เกิดจากการเข้าถึงหรือใช้บริการโดยสมาชิก ตัวแทน หรือผู้ใช้ปลายทาง

ภาคผนวก 1
ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นสิ่งที่สำคัญบางประการเกี่ยวกับการใช้บริการของเราข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการและถูกรวมไว้ในนั้น

1.คำจำกัดความ
“เวลาหยุดทำงาน” หมายถึงปัญหาที่สำคัญอย่างสิ้นเชิงหรือปัญหาที่รุนแรงซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการสมัครสมาชิกได้อย่างสมบูรณ์ (ยกเว้นบริการฟรี) ในส่วนสำคัญของสภาพแวดล้อมการผลิตรวมถึงปัญหาที่ทำให้การผลิตหยุดทำงานโดยไม่มีวิธีแก้ปัญหาหรือวิธีแก้ปัญหา

“ยกเว้น” หมายถึงสถานการณ์เฉพาะที่ไม่ถือว่าเป็นเวลาหยุดทำงานหรือไม่พร้อมใช้งานซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของเรา เช่น การกระทำของพระเจ้า การกระทำของรัฐบาล เหตุฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ การโจมตี หรือเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยนอกจากนี้ยังรวมถึงการหยุดชะงักที่เกิดจากการรวมบริการสมัครสมาชิกของลูกค้าเข้ากับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เข้ากันไม่ได้ ความล้มเหลวของผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ต การใช้บริการสมัครสมาชิกในทางที่ผิดหรือเปลี่ยนแปลงการใช้งาน และการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาโดย Eazy

“เวลาทำงานของบริการ” คำนวณดังนี้: (รวมชั่วโมงในเดือนปฏิทิน - ระยะเวลาไม่รวม - ระยะเวลาหยุดทำงาน)/(รวมชั่วโมงในเดือนปฏิทิน - ระยะเวลาไม่รวม) x 100%

2.แพลตฟอร์มที่แย่

2.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานแพลตฟอร์ม Eazy

หากคุณสมัครรับบริการ โปรดทราบว่าจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับคุณลักษณะหรือบริการเฉพาะเหล่านั้นข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและราคาสามารถพบได้ในใบเสนอราคาที่ให้แก่คุณ

2.2 การแก้ไข

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์ม Eazy ซึ่งจะช่วยลดฟังก์ชันการทำงานที่มีให้แก่คุณในช่วงระยะเวลาการสมัครสมาชิกได้อย่างมีนัยสำคัญ

2.3 ระยะเวลาแจ้งการไม่ต่ออายุ

หากต้องการหยุดบริการฟรีภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณหรือเราอาจปิดบัญชีของคุณตามข้อกำหนดทั่วไปสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาต่ออายุและขั้นตอนการต่ออายุหรือยกเลิกการสมัครสมาชิก โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาที่ให้แก่คุณ

2.4 การดึงข้อมูลลูกค้า

ลูกค้าได้รับความสามารถในการส่งออกข้อมูลจากแพลตฟอร์มซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการดึงข้อมูลและส่งออกข้อมูลลูกค้าในช่วงระยะเวลาการสมัครสมาชิกลูกค้าสามารถทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในบทความฐานความรู้ของเรา


เราจะให้ความช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผลแก่ลูกค้าในการดึงข้อมูลลูกค้าของพวกเขาในช่วงระยะเวลาการสมัครสมาชิก โดยขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายของลูกค้าและตามส่วน 'การรักษาความลับ' ของข้อกำหนดทั่วไปอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าหลังจากการสิ้นสุดหรือหมดอายุระยะเวลาการสมัครสมาชิก การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าจะไม่สามารถใช้ผ่านแพลตฟอร์มได้อีกต่อไปดังนั้นเราขอแนะนำให้ลูกค้าส่งออกและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของตนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครใช้งาน

2.5 ฐานข้อมูลแบบครบวงจร

เมื่อใช้แพลตฟอร์ม Eazy กับส่วนอื่น ๆ ของบริการสมัครสมาชิก คุณเข้าใจว่าข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลแบบรวมที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกของคุณ และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดที่คุณใช้จะดึงออกจากรายการข้อมูลลูกค้าแบบครบวงจรนี้3.บริการระดับมืออาชีพ
3.1 บริการระดับมืออาชีพ

คุณมีตัวเลือกในการซื้อบริการระดับมืออาชีพโดยการสั่งซื้อกับเรารายละเอียดเฉพาะของบริการระดับมืออาชีพที่เรานำเสนอจะอธิบายไว้ในรายละเอียดของแบบฟอร์มการสั่งซื้อค่าธรรมเนียมสำหรับบริการระดับมืออาชีพแยกจากค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกของคุณ

3.1.1 ที่ตั้ง

โดยค่าเริ่มต้น บริการบริการระดับมืออาชีพทั้งหมดจะดำเนินการจากระยะไกลเว้นเว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่นหากมีการร้องขอและตกลงบริการด้านบริการระดับมืออาชีพในสถานที่คุณจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นจากการให้บริการบริการระดับมืออาชีพในสถานที่ใบแจ้งหนี้หรือคำขอคืนเงินจะครบกำหนดและชำระภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้

3.1.2 การจัดส่ง

หากบริการระดับมืออาชีพที่คุณซื้อรวมถึงจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ชั่วโมงเหล่านั้นจะมีระยะเวลาหมดอายุที่ระบุไว้ในคำอธิบายที่เกี่ยวข้องระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นเมื่อซื้อ

หากบริการระดับมืออาชีพที่คุณซื้อรวมถึงรายการส่งมอบระยะเวลาการจัดส่งจะถูกระบุไว้ในคำอธิบายที่เกี่ยวข้องคาดว่าการจัดส่งจะเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาการจัดส่งนี้ซึ่งเริ่มต้นเมื่อซื้อด้วยหากไม่มีการระบุระยะเวลาหมดอายุหรือการจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงระยะเวลาเริ่มต้นจะเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วันนับจากวันที่ซื้อ

หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดส่ง บริการระดับมืออาชีพไม่สมบูรณ์เนื่องจากความล้มเหลวในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณ บริการระดับมืออาชีพจะถือว่าสมบูรณ์หากบริการระดับมืออาชีพไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดส่งเนื่องจากเราไม่สามารถจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันของเรา ระยะเวลาการจัดส่งจะถูกขยายเพื่อให้เราสามารถให้บริการระดับมืออาชีพให้เสร็จสมบูรณ์

3.1.3 ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

เราอาจมีส่วนร่วมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อส่งมอบองค์ประกอบบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการระดับมืออาชีพโปรดทราบว่าบริการระดับมืออาชีพไม่สามารถยกเลิกได้ และค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการระดับมืออาชีพไม่สามารถคืนเงินได้

บริการด้านบริการระดับมืออาชีพเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในของเรา ข้อตกลงบริการระดับมืออาชีพ.

4.ความพร้อมให้บริการ

Eazy จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้บรรลุและรักษาระดับความพร้อมใช้งานของบริการ 99.95% สำหรับบริการสมัครสมาชิกของเราในเดือนปฏิทินใดก็ได้การคำนวณความพร้อมใช้งานทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับบันทึกระบบของเรา

ในกรณีที่ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันในการทำงานของบริการ ซึ่งกำหนดเป็นเดือนตามปฏิทินติดต่อกันสอง( 2) ขึ้นไป ซึ่งเวลาทำงานของบริการลดลงต่ำกว่า 99.95% ในเดือนปฏิทินที่กำหนด ลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเครดิตนี้จะเท่ากับจำนวนค่าธรรมเนียมที่ได้รับการจัดอันดับโดยตรงกับเวลาหยุดทำงานที่วัดได้ภายในเดือนตามปฏิทินติดต่อกันข้างต้นซึ่งเวลาในการทำงานของบริการลดลงต่ำกว่า 99.95%เครดิตจะถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้หรือค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาการสมัครสมาชิกต่ออายุต่อไปนี้หากลูกค้าขอเครดิตดังกล่าวภายในยี่สิบ (20) วันนับจากสิ้นเดือนปฏิทินที่เกี่ยวข้องซึ่งEazy ไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาการใช้งาน 99.8%

5.กำหนดการบำรุงรักษา

Eazy จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการเกี่ยวกับบริการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาประกาศนี้จะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการบำรุงรักษาที่อาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมใช้งานหรือประสิทธิภาพของบริการการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นนอกเหนือจากภาระผูกพันในการแจ้งเตือนอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

บริการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาทั้งหมดจะดำเนินการในช่วงเวลาที่กำหนดเป็น “นอกเวลาทำการ” เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่น

6.การอัพเกรดบริการ

Eazy ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการพัฒนาและส่งมอบการอัปเกรดที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพของบริการที่ให้ไว้การอัปเกรดเหล่านี้มีความสำคัญต่อการรักษาบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

Eazy มุ่งมั่นที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนการสมัครอัพเกรดบริการใด ๆ ตามแผนไว้ระยะเวลาการแจ้งเตือนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบโอกาสให้ลูกค้าเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นจากการอัพเกรด

การอัพเกรดบริการแต่ละครั้งจะดำเนินการภายในกรอบเวลาที่ระบุโดย Eazy ในการแจ้งเตือนที่ให้แก่ลูกค้าหรือระยะเวลาที่แน่นอนของการอัพเกรดสามารถตกลงกันร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อให้แน่ใจว่ามีแนวทางที่ชัดเจนและประสานงานในกระบวนการดำเนินการ

ภาคผนวก 2

เงื่อนไขการบริการสนับสนุนลูกค้า

สิ่งนี้ เงื่อนไขการบริการสนับสนุนลูกค้า เป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงนี้เกี่ยวกับการใช้บริการของเราภาคผนวกนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ บริการสนับสนุนลูกค้า

1.บริการสนับสนุน

บริการสนับสนุน

Eazy จะให้บริการสนับสนุนดังต่อไปนี้ (“บริการสนับสนุน”) แก่ลูกค้า:

(ก) ความช่วยเหลือในการติดตั้ง กำหนดค่า และการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ Eazy

(ข) คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ Eazy

(c) การติดตามข้อบกพร่องและการเพิ่มขึ้นของปัญหา
(ง) การเข้าถึงคำถามที่พบบ่อยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ Eazy

(e) การสนับสนุนการเผยแพร่ใหม่และการอัปเดตเล็กน้อยของซอฟต์แวร์ Eazy ในช่วงระยะเวลาของการสมัครใช้งาน

2.การยกเว้นบริการ

ข้อยกเว้นจากบริการสนับสนุน

Eazy จะไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการสนับสนุนในกรณีต่อไปนี้

(ก) ซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลง

(ข) ซอฟต์แวร์ที่เข้าถึงได้บนโดเมนที่ไม่ได้รับอนุญาต

(ค) ปัญหาที่เกิดจากความประมาท การใช้ในทางที่ผิด หรือความผิดปกติของฮาร์ดแวร์ของลูกค้า

(ง) การใช้ซอฟต์แวร์ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำของ Eazy

(e) ความช่วยเหลือในการพัฒนาหรือแก้ไขข้อบกพร่องของระบบของลูกค้า รวมถึงระบบปฏิบัติการและเครื่องมือสนับสนุน

(f) ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง การบริหาร และการใช้เทคโนโลยีที่เปิดใช้งาน เช่น ฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร

(g) ความช่วยเหลือในการติดตั้งและกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ เครือข่าย และเครื่องพิมพ์

(h) การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือสำหรับแอปพลิเคชันที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของระบบเอง

(i) การสนับสนุนทางเทคนิค การสนับสนุนทางโทรศัพท์ หรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ EAZY หรือเทคโนโลยีการเปิดใช้งานของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลง

3.ผู้รับเหมาช่วง

Eazy ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเหมาช่วงงานใดๆ หรือทั้งหมดที่จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการให้บริการสนับสนุนเหล่านี้ และ Eazy ยังคงรับผิดชอบต่องานใดๆ ที่รับเหมาช่วงดังกล่าว

4.ลำดับความสำคัญของบริการสนับสนุน
เมื่อได้รับปัญหาที่ส่งอย่างถูกต้องตามที่ระบุโดย Eazy บริการสนับสนุนจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญตามแนวทางต่อไปนี้:

ลำดับความสำคัญ

คำอธิบาย

ลำดับความสำคัญ 1 (“P1")

ปัญหาการผลิตที่รุนแรงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อไซต์ลูกค้า ส่งผลให้ข้อมูลการผลิตสูญเสียหรือเวลาหยุดทำงานของไซต์และไม่มีวิธีแก้ไข

ลำดับความสำคัญ 2 (“P2")

ปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบางส่วนของการดำเนินธุรกิจหรือผลผลิตของลูกค้า หรืออาจสูญเสียหรือการหยุดชะงักของการบริการไม่มีวิธีแก้ไข

และประสิทธิภาพอาจลดลง หรือฟังก์ชันมีข้อ จำกัด

ลำดับความสำคัญ 3 (“P3")

ปัญหาผลกระทบปานกลางถึงต่ำที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานบางส่วนหรือไม่สำคัญ ทำให้การดำเนินงานบางอย่างลดลง แต่ทำให้การดำเนินงานของลูกค้าสามารถดำเนินต่อไปได้มีวิธีแก้ปัญหาให้บริการ

ลำดับความสำคัญ 4 (“P4")

คำถามเกี่ยวกับการใช้งานทั่วไปหรือปัญหาที่อาจมีลักษณะเครื่องสำอางหรือเกี่ยวข้องกับเอกสาร โดยที่ซอฟต์แวร์ทำงานโดยไม่หยุดชะงัก

5.รองรับการตอบสนองและเวลาในการแก้ไข

Eazy จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเชิงพาณิชย์เพื่อปฏิบัติตามเวลาในการตอบสนองและการแก้ไขที่ระบุไว้ด้านล่างสำหรับบริการสนับสนุน หลังจากได้รับปัญหาการสนับสนุนที่ส่งโดยลูกค้า

เวลาในการแก้ไขเป้าหมายที่ระบุไว้เป็นวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการและจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการรับประกันหรือการรับประกันEazy จะพยายามที่จะบรรลุเวลาในการแก้ไขเป้าหมายที่กำหนดให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถอย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Eazy รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความซับซ้อนของปัญหา การพึ่งพาภายนอก หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน อาจส่งผลต่อเวลาจริงที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขดังนั้นเวลาในการแก้ไขเป้าหมายจึงทำหน้าที่เป็นวัตถุประสงค์ซึ่งกันและกันมากกว่าข้อผูกพันตามกฎหมาย

เวลาทำการปกติ
วันจันทร์ 09:00 - วันศุกร์ 19:00 น. (UTC +7)

ไม่ใช่เวลาทำการ
นอกเวลาทำการ, วันหยุดสุดสัปดาห์, วันหยุด

เวลาตอบกลับ

 • ลำดับความสำคัญที่ 1: ภายใน 30 นาที
 • ลำดับความสำคัญ 2: ภายใน 1 ชั่วโมง
 • ลำดับความสำคัญที่ 3: ภายใน 12 ชั่วโมง
 • ลำดับความสำคัญ 4: ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ลำดับความสำคัญที่ 1: ภายใน 60 นาที
 • ลำดับความสำคัญที่ 2: ภายใน 2 ชั่วโมง
 • ลำดับความสำคัญที่ 3: ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ลำดับความสำคัญ 4: ภายใน 48 ชั่วโมง

เวลาความละเอียด

 • ลำดับความสำคัญ 1: ภายใน 4 ชั่วโมง
 • ลำดับความสำคัญ 2: ภายใน 8 ชั่วโมง
 • ลำดับความสำคัญที่ 3: ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ลำดับความสำคัญ 4: ภายใน 48 ชั่วโมง
 • ลำดับความสำคัญ 1: ภายใน 6 ชั่วโมง
 • ลำดับความสำคัญที่ 2: ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ลำดับความสำคัญที่ 3: ภายใน 48 ชั่วโมง
 • ลำดับความสำคัญ 4: ภายใน 72 ชั่วโมง

6.การเข้าถึงศูนย์ช่วยเหลือ

Eazy มีพอร์ทัลฝ่ายช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึงบริการสนับสนุนส่วนนี้สรุปบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของศูนย์ช่วยเหลือภายในกรอบของข้อตกลงนี้

(ก) Eazy จะเปิดให้พอร์ทัลศูนย์ช่วยเหลือแก่ลูกค้า

(ข) ลูกค้าได้รับอนุญาตให้ใช้บริการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการร้องขอและเมื่อมีผลการรับบริการสนับสนุน
(ค) Eazy จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการช่วยเหลือเฉพาะผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงได้ผ่านหลายช่องทาง รวมถึงโทรศัพท์ อีเมล และระบบการจำหน่ายตั๋วบนเว็บ

(ง) Eazy มุ่งมั่นที่จะมั่นใจว่าฝ่ายช่วยเหลือยังคงดำเนินงานและมีพนักงานอย่างเพียงพอ

(e) Eazy จะให้หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะแก่ลูกค้าเพื่อรายงานปัญหาที่สำคัญนอกเวลาทำการ ในกรณีที่การสนับสนุนนอกเวลาทำการเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

(f) ลูกค้าจะรับผิดชอบในการส่งคำขอทั้งหมดสำหรับบริการสนับสนุนตามความจำเป็นเป็นครั้งคราวผ่านศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะผลิตภัณฑ์เท่านั้น
(g) ห้ามมิให้ลูกค้าใช้บริการช่วยเหลือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างชัดเจน


7.นโยบายสิ้นสุดชีวิต

คุณรับทราบว่าอาจมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ลงในซอฟต์แวร์ Eazy ตามความต้องการของตลาดและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดังนั้น ในขณะที่ Eazy พัฒนาซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว Eazy อาจหยุดการบำรุงรักษาและสนับสนุนซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่ากว่าEazy จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเชิงพาณิชย์ในการให้บริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่าEazy ไม่มีภาระผูกพันในการสนับสนุนซอฟต์แวร์นอกนโยบายสิ้นสุดการให้บริการ/สิ้นสุดอายุการใช้งาน (EOS/EOL) ของ Eazy สำหรับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องนโยบาย EOS/EOL ดังกล่าวจะมีให้แก่ลูกค้าทั้งในเอกสารที่มาพร้อมหรือเมื่อมีการร้องขอ และอาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของ Eazy